Ochrona danych osobowych

Formularz popytu

1. Spółka Ki-Wi Digital s.r.o., z siedzibą przy ul. Lidická 971/25, Brno, 602 00, REGON 27816451, wpisana w Sądzie Okręgowym w Brnie, oddział C, wkład 92606 przetwarza w związku z Twoim popytem na usługi, w znaczeniu rozporządzenia Europejskiego Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (wcześniej i dalej tylko „Rozporządzenie“), poniższe dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mailowy
  • Nazwa spółki
  • Telefon

2. Imię, nazwisko, adres e-mailowy, nazwa spółki oraz numer telefonu trzeba przetwarzać w związku z wytworzeniem oferty usług, negocjacji w sprawie tej oferty lub w celu przekazania odpowiedzi na pytanie przez Ciebie podane. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Te dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Ki-Wi Digital s.r.o. na czas trwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Ki-Wi Digital s.r.o., maksymalnie 1 rok od Twojego popytu, jeżeli nie udzielisz zgody na dalsze przetwarzanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez spółkę Ki-Wi Digital s.r.o., a więc administratora danych osobowych.

4. Prosimy o przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo:

  • Domagać się od nas informacji, w jaki sposób Twoje dane osobowe przetwarzamy, ewentualnie domagać się kopii tych danych osobowych,
  • Domagać się od nas wyjaśnień w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  • Wymagać u nas dostęp do tych danych, a dane te aktualizować lub zmieniać,
  • Domagać się od nas anulowania tych danych osobowych – konsekwencją takiego anulowania będzie zakończenie negocjacji w sprawie umowy i zostanie przeprowadzone tylko w wypadku, że interesy administratorów wspólnych nie przeważają nad Twoją ochroną prywatności,
  • W razie wątpliwości dotyczących dotrzymywania obowiązków powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy się zwrócić do nas lub do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, ewentualnie do sądu.

W górę